Sreda, 25. januar 2023

Samo do konca januarja lahko oddate vlogo za oprostitev davka

Furs preverja evidence in ugotavlja, kdo bi davek od premoženja moral plačati.

Konec januarja se izteče rok za uveljavitev oprostitve plačila davka na premoženje. Furs preverja evidence in ugotavlja, kdo bi davek od premoženja moral plačati.

Furs v okviru svojih rednih delovnih nalog preverja evidence in ugotavlja, kdo bi davek od premoženja moral plačati. Zavezancem, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odmero davka na premoženje so v zadnjih letih pošiljali pozive za oddajo napovedi oziroma odločbe o odmeri davka. To nadaljujejo tudi letos, hkrati pa tako kot pri vseh davčnih obveznostih, ki jih je treba prijaviti Furs, pozivajo zavezance k samoprijavi.  Davek od premoženja plačujejo fizične osebe, ki posedujejo stavbe, dele stavb, stanovanja in garaže, prostore za počitek oziroma rekreacijo. Davek se plačuje ne glede na to, ali lastnik oziroma uživalec uporablja premoženje sam ali ga daje v najem.

Za davek na premoženje so zavezanci vsi, ki imajo v lasti drugo ali celo več nepremičnin. Tudi če te niso večje od 160 kvadratnih metrov. V to kategorijo spadajo druga, tretja in nadaljna stanovanja ali hiše, vikendi, garaže, ki niso del bloka ali hiše.  Olajšave in oprostitve plačila davka na premoženje Osnova za davek od premoženja je vrednost stavbe ali prostora. Pri tem pa obstajajo olajšave in oprostitve plačila davka.  Osnova za davek od premoženja na posest stavb se zniža za znesek, ki ustreza vrednosti 160 m2 stanovanjske površine. To pomeni, da je obdavčena le vrednost stavbe, ki presega 160 kvadratnih metrov. Ob tem pa mora biti izpolnjen še en pogoj. Davčna osnova se lahko zniža le pod pogojem, da je lastnik ali njegovi ožji družinski člani oziroma uživalec v letu pred letom, za katero se davek odmerja, stalno bival v stanovanjskih prostorih.

  Iz tega izhaja, da davka na premoženje ni treba plačevati za stanovanjske stavbe, katerih površina ni večja od 160 kvadratnih metrov, hkrati pa lastnik ali njegovi ožji družinski člani stalno prebivajo v njej.  

Davka na premoženje pa so začasno oproščeni tudi prvi lastniki novih stanovanjskih hiš oziroma stanovanj in garaž, in to za dobo 10 let. Za prvega lastnika se šteje tudi tisti, ki je takšno stavbo podedoval, vendar le v obsegu pravic, ki jih je imel prvi lastnik. Naslednja kategorija stavb, za katere davka ni treba plačati, so popravljene in obnovljene stanovanjske hiše oziroma stanovanja in garaže, če se je zaradi popravila ali obnove njihova vrednost povečala za več kot 50 odstotkov. 

Zavezanci z več kot tremi družinskimi člani, ki z njimi v letu pred letom, za katerega se odmerja davek, stalno prebivajo v lastni stanovanjski hiši ali stanovanju, pa se odmerjeni davek zniža za 10 odstotkov za četrtega in enako za vsakega nadaljnjega družinskega člana. Napoved za odmero davka je treba oddati v 15 dneh Zavezanci za davek od premoženja morajo napoved vložiti v 15 dneh od nakupa nepremičnine, če so nepremičnino gradili, pa v 15 dneh od izdaje dovoljenja za uporabo, pri finančnem uradu, kjer je nepremičnina. Na podlagi tega Furs enkrat letno izda odločbo s plačilnim nalogom.  Če zavezanec vloge ne odda, to pomeni prekršek za katerega je predvidena globa od 250 do 400 evrov.


Več na: https://www.zurnal24.si/pod-streho/nepremicnine/samo-do-konca-januarja-lahko-oddate-vlogo-za-oprostitev-davka-400195 - www.zurnal24.si