Petek, 4. november 2022

NASVET: Na voljo so stanovanjska posojila z jamstvom države. Kako do njih?

Ponujajo jih štiri banke: BKS Bank, NKBM, Delavska hranilnica in SKB

Z novembrom v štirih bankah lahko zaprosite za stanovanjsko posojilo po zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Do stanovanjskih kreditov z državnim jamstvom so upravičene polnoletnim, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in bodo v letu izdaje jamstva stari največ 38 let. Ta posojila ponujajo štiri banke: BKS Bank, NKBM, Delavska hranilnica in SKB.

Kakšni so pogoji?

Posojila z jamstvom države so, kot že omenjeno, namenjena polnoletnim državljanom, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje in bodo v letu izdaje jamstva stari največ 38 let, če:

imajo sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas in je njihova povprečna neto plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za posojilo po tem zakonu enaka ali nižja od 1,5-kratnika povprečne mesečne neto plače v Sloveniji na dan vložitve vloge (zadnja znana povprečna neto plača je za avgust in znaša 1.312,06 evra) ter njihovi skupni obdavčljivi dohodki (denimo dohodek iz dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem ...) po zakonu, ki ureja dohodnino, niso oproščeni plačila dohodnine, v letu pred najemom posojila pa niso presegli 1,5-kratnika zadnje znane povprečne letne neto plače v Republiki Sloveniji na dan vložitve vloge;

so član mlade družine, s tem da vsaj en otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit po tem zakonu.

Posojila so namenska, in sicer za nakup, gradnjo, prenovo ali dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcijo ali spremembo namembnosti stanovanja, s katerim posojilojemalec rešuje svoje prvo stanovanjsko vprašanje.

Pogoji za posojila:

ročnost je lahko največ 30 let;

glavnica posojila za posamezno stanovanjsko nepremičnino ne sme znašati več kot 200 tisoč evrov;

lastna udeležba mora znašati najmanj 20 odstotkov sredstev glavnice posojila;

efektivna obrestna mera na dan sklenitve posojilne pogodbe mora biti nižja od efektivne obrestne mere posojila pod istimi pogoji, ki bi ga isti posojilojemalec najel pri isti banki brez poroštva države;

hipotekarno zavarovanje posojila, posojilo mora biti v evrih.

Posamezen posojilojemalec lahko posojilo z jamstvom po shemi najame samo pri eni banki in samo enkrat. Posojilojemalci, ki so nepremičnino za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja pridobili s posojilom z jamstvom, tako pridobljeno nepremičnino lahko odtujijo samo v primeru poplačila celotnega posojila.

Kaj potrebujete, ko greste po posojilo?

Poleg dokumentov za odobritev stanovanjskega kredita (torej osebni dokument, davčna številka, EMŠO, podatek o izplačanih dohodkih v zadnjih 12 mesecih, podatek o finančnih obveznostih in stroških, podatek o nepremičnini, ki je predmet financiranja). morali predložiti še:

dokazilo oziroma izjavo, da gre za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja;

izjavo, da za nepremičnino, ki je predmet financiranja s kreditom z jamstvom po zakonu, še ni imel sklenjene kreditne pogodbe, za katero bi bilo izdano jamstvo po zakonu;

potrdilo o višini skupnih obdavčljivih dohodkov, ki niso oproščeni plačila dohodnine po zakonu, ki ureja dohodnino (informativni izračun dohodnine, ki ga s strani FURS enkrat letno prejmejo vsi zavezanci);

dokazilo oziroma izjavo kreditojemalca, da vsaj eden izmed otrok še ni šoloobvezen v koledarskem letu vložitve vloge za kredit (v primeru, da uveljavlja pravico do kredita kot član mlade družine);

potrdilo iz zbirke geodetskih podatkov, iz katerega je razvidno, da je nepremičnina, ki je predmet financiranja, po uporabni površini večja od spodnje meje razpona površine stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine iz 14. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem;

cenitev nepremičnine, iz katere je razvidna uporabna vrednost površine.

Kako pa je z obrestnimi merami?

Kot smo v Mojih financah pisali konec avgusta, sta obrestni meri razkrili dve banki: BKS Bank se je na povabilo SID banke odzvala z efektivno obrestno mero 3,3 odstotka, in pa Delavska hranilnica, ki bo strankam ponudila efektivno obrestno mero v vrednosti 1,99 odstotka.

Vprašanja glede obrestnih mer smo poslali tudi preostalima bankama. Za zdaj so nam odgovorili iz NKBM, kjer pa pravijo, da so "podatki o najvišji ponujeni efektivni obrestni meri so del pogodbe med Novo KBM in SID banko."

Dodajmo še, da je glede obrestnih mer SID banka navedla, da bo končna efektivna obrestna mera v sklenjenih posojilnih pogodbah morala biti nižja od ponujene efektivne obrestne mere ter tudi, kot določa že sam zakon, nižja od efektivne obrestne mere posojila iz redne ponudbe pod istimi pogoji, ki bi ga isti posojilojemalec najel pri isti banki brez jamstva države.

Koliko denarja je sploh na voljo?

Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade predvideva skupno kvoto državnih jamstev v okviru jamstvene sheme v znesku 300 milijonov evrov na leto. Znesek naj bi se letno obnavljal v tej višini do konca leta 2032. Na povabilo SID banke so se odzvale le štiri banke, skupaj razdeljena jamstvena kvota pa znaša 28 milijonov evrov.

Jamstveno kvoto po prvem povabilu bankam k oddaji ponudb so prejele naslednje banke:

BKS Bank AG, bančna podružnica, v vrednosti 15 milijonov evrov,

NKBM v vrednosti pet milijonov evrov,

Delavska hranilnica v vrednosti pet milijonov evrov,

SKB v vrednosti tri milijone evrov.

Vir:https://www.finance.si/9005598/NASVET-Na-voljo-so-stanovanjska-posojila-z-jamstvom-drzave-Kako-do-njih