Sreda, 15. marec 2017

Zavezanec za plačilo davka pri prodaji

Kdo in koliko?

Pri prodaji novogradenj se obračunava 22 % DDV. Zavezanec za plačilo davka je prodajalec. Nižja 9,5% stopnja DDV velja za stanovanjske nepremičnine in sicer za stanovanja do 120 m² in enostanovanjske hiše do 250 m² uporabne površine. Uporabna površina je seštevek površine bivalnih prostorov.

Davčna osnova je prodajna cena nepremičnine. Ob prodaji nove nepremičnine (kjer se obračuna DDV), mora prodajalec obvestiti Geodetsko upravo RS. Prodajalec kot pravna ali kot fizična oseba lahko to stori elektronsko - z vnosom podatkov prek spletne aplikacije Evidence trga nepremičnin.

Pri starejših nepremičninah se obračunava 2 % davek na promet nepremičnin, zavezanec za plačilo davka je prodajalec. Osnova za odmero tega davka je prodajna cena nepremičnine. Poleg davka na promet z nepremičninami mora prodajalec plačati tudi davek od kapitalskega dobička, če ga je ustvaril pri prodaji nepremičnine (razlika med nabavno in prodajno ceno). Stopnja tega davka znaša prvih 5 let po nakupu 25%, nato pa se vsakih naslednjih 5 let zmanjšuje za 5 odstotnih točk. Davka na kapitalski dobiček so opravičeni tisti, ki so kupili nepremičnino pred 1. januarjem 2002 ali so imeli vsaj zadnja tri leta pred prodajo na naslovu nepremičnine prijavljeno stalno prebivališče in v nepremičnini tudi dejansko bivali (niso oddajali v najem). Prodajalec mora v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe (in ne šele po prejemu kupnine!) pri pristojni davčni upravi vložiti prijavo za odmero davka na promet z nepremičninami. Davek mora prodajalec plačati v roku 30 dni po prejemu odločbe o odmeri. Prijavi mora priložiti 2 izvoda prodajne pogodbe in izvod prejšnje pogodbe, s katero je pridobil lastninsko pravico, oziroma izpisek iz zemljiške knjige, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo. Davčni organ potrdi plačilo davka v obliki žiga na kupoprodajni pogodbi, ta izvod pogodbe je hkrati tudi tisti, na katerem notar overi prodajalčev podpis – kar je pogoj za vpis v zemljiško knjigo.